*BT 4- Bóng Dõi Đêm Thâu (Thơ) Bửu Tùng (USA)

 

Tác Giả Bửu Tùng

 

 

Bóng Dõi Đêm Thâu

 

Thuận:

 

Thâu đêm dõi dáng bóng sơn hà

Lệ thấm sao trời ánh nguyệt pha

Khâu vá sắc hồng tay yếu mẹ

Vẽ tô màu tím mái suy nhà

Sầu ưu hạt nảy tràn niên hạn 

Hạnh phúc mầm gieo cản thuyết tà

Bầu bí đọt leo giàn tủi nhục

Đâu màn ảo mộng khoác ngày xa?

 

Nghịch:

 

Xa ngày khoác mộng, ảo màn đâu?

Nhục tủi giàn leo đọt bí bầu 

Tà thuyết cản gieo mầm phúc hạnh

Hạn niên tràn nảy hạt ưu sầu 

Nhà suy mái tím màu tô vẽ

Mẹ yếu tay hồng sắc vá khâu

Pha nguyệt ánh trời sao thấm lệ

Hà sơn bóng dáng dõi đêm thâu

 

Bửu Tùng

20/9/2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền