*HHC 2- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hà Huyền Chi (USA)

 

Nhà Thơ Hà Huyền Chi

 

                     

               Loving One Another 1

 

192. Yêu Nhau 

Yêu nhau nào phải lỗi lầm 

Sát tăng, giết Phật, hại nhân, hại mình? 

Yêu nhau nào kể nhục vinh 

Cái tâm nhật nguyệt, cái tình thủy chung 

Yêu nhau nào quản sâu nông 

Tình như mây nước bềnh bồng cùng trôi 

Yêu nhau chẳng thẹn đất trời 

Thì như mưa nắng, buồn vui, kiếp này 

hahuyenchi

     192. Loving One Another 

Loving one another is no sin 

Is it killing Buddha, 

Ruining ourselves, or our next of kin? 

Loving each other in spite of adversity 

Our hearts change like moon and sun, brightly, 

Still the affection prevails. 

In depth or shallowness 

Love glides like clouds floating along waves 

In love, there is no place for shame 

We are like sun and rain, 

Joy and sadness in this world. 

English version by baongoc 

 

  193. Đôi Bờ

Gần không gần mà xa không xa

Đôi bờ ngong ngóng đợi mưa qua

Tình như lá chết vương đầu ngõ

Gầy guộc cành xương vẫy thiết tha

Mùa đau sương muối rừng bơ vơ

Gía buốt luồn trong máu vị ngờ

Em có khi nào soi hối tiếc

Ta bây giờ ngắm lại ta xưa

Tình đến rồi đi không ngó lại

Nằn nì, níu kéo cũng hoài công

Lại như trăng nước sầu quan tái

Dường đã hôm nay nước đổi dòng?

hahuyenchi  

193. On The River Banks

Neither close nor far away

On both sides of the river, for rain we wait

Love is like dead leaves at the gate

Stripped from stems that call assiduously

Amid sorrow and bitterness

In a forest of loneliness

Doubt seeps in my cold blood

Did you ever look back with regrets

As I search myself in the past?

Love comes and departs

What helps in holding it back

Like moon and river in recurring sadness

The current seems to change its course.

English version by baongoc

 

194. Em Của Người Ta

Có Hiểu Không

Thu tới rồi em, mưa đan mau

Nghe trên ngàn lá tiếng Thu sầu

Long lanh hạnh phúc xa tầm vói

Em ở bên trời có nhớ đau/?

Em của người ta có hiểu không

Cái nghĩa cô đơn, nghĩa lạnh lùng

Của những đêm dài, đêm Bắc cực

Của rừng Thu quạnh, bến Thu phong?

Ta biết em buồn nhiều Thu xưa

Tiếc những ngày xanh chưa phai mờ

Mười hai bến nước không nhằm bến

Tình lỡ u hoài với nắng mưa

Thu tới rồi em, mưa bay nghiêng

Hiu hắt ngoài song đời ướt mèm

Đường sông ngõ suối tuôn vào mộng

Như một Thu nào ta có em.

Mắt ướt màu Thu buồn níu áo

Bao mùa nắng nhớ gọi mưa quên

Lênh đênh thuyền lá trôi hư ảo

Thả vô biên vào cái hữu biên.

hahuyenchi

 

 

194. Don't You Know

Autumn has come, with swift rain

Falling on sad leaves

Twinkling is happiness out of hand

At the horizon, aren't you sorry?

Unreachable soul, don't you know

The meaning of loneliness and coldness

Of Northern pole like nights

Forests in the fall full of sadness?

You recall sad seasons of the past

Regretting the vivid youth days

Where is your final destiny

Amid changes in climates?

Autumn is here, the rain falls sideways,

Knocking outside is passion unexpressed

Rivers and streams end in the wait

Of a rendez-vous with you in love

With sad eyes reflecting fall's colors

Calling for you through many seasons

The small boat floats aimlessly in illusion

Blowing infinity into the present.

English version by baongoc

 

 

195. Với Nhau

Với em, lộng qủỵ giả thần

Cái danh, cái nghiệp khi cần lúc không

Với anh, nghiã biển tình sông

Lúc chìm, khi nổi như mòng đáng chi

hahuyenchi

 

 

195. Together

With you, a demon under angel's cover

Title and name have diverse values

With me, overflowing is affection

We float and sink in all occasions.

English version by baongoc

 

 

196. Nghi Hoặc

Dăm hạt tình em rải vu vơ

Chàng lượm mót dỗ dành cơn đói

Dòng mực thơm chảy suối lững lờ

Núi nghi hoặc chập trùng dấu hỏi

Ôm ngắc ngư hạnh phúc treo ngành

Hoa trái gốm bày trong tủ kính

Chẳng thể ăn, mà bỏ không đành

Cùng rỗ mặt sau nhiều toan tính

Thoát không khỏi vòng cung oan nghiệt

Tiến hay lùi đều khó như nhau

Tam tứ núi, cùng trèo chối chết

Thất bát giang, cùng lội với sầu

Dăm phút gọi cho ngày tươm mật

Mộng như chim vỗ cánh xa bay

Lại hăm hở qua nghìn cửa chấp

Em hay, trời hay, và ta haỵ

hahuyenchi

 

 

196. Quandary

A few seeds for love are squandered

I pick them to appease my hunger

Love flourishes, yet you are impassible

A mount of doubt is raised with quandaries.

Happiness dangles at the tip of the branch

Alike fruits of clay displayed on the shelf

One can't eat, yet can't drop

Blemished after many hopes

Enchained in the ring of calamities

Moving forth or back is arduous

We strive to ascend mountains

And cross rivers filled with pains

Minutes on the phone sweeten the day

Dream on the wings is carried away

Willing to take all challenges

Only you, God and I know why.

English version by baongoc

 

197. Như Ngày

Tháng Phai (Tình Thu)

Tình thu lỡ gửi theo mây

Lá thu vàng úa như ngày tháng phai

Sương thu giăng lưới u hoài

Mưa thu giọt vắn, giọt dài tình Ngâu

Em đi bước chậm bước mau

Quay lưng dốc mỏi, hố sầu dài thêm.

hahuyenchi

 

 

197. Fading Along the Days

Love in late age flows as clouds

Yellow leaves fade along the days

Autumn casts a web of sorrow

Falls the rain, an old standby

Reminiscing love in July.*

Pacing swiftly or slowing down,

You shun the steeped slope,

Widening the gulf of woes.

English version by baongoc

* Nguu Lang and Chuc nu are legendary lovers who can meet only during 

rain in July.

 

 

0330

Mai Trên Dòng Lữ

Muốn gần một chút mà chưa

Buồn nay cản bước, phiền xưa cột vào

Phương anh mưa núi hư hao

Phương em gió biển thét gào từng giây

Nhớ thương, vẫn nhớ thương này

Em trong vỏ ốc, anh đầy đọa anh

Có tình mà xót cho tình

Mai trên dòng lữ bập bềnh tim ta

hahuyenchi

 

198. Tomorrow, On The Current

I want to get closer to you

Alas, sadness piles on top of woes

Where I reside, the rain erodes the mountain

Where you are, the sea ravages each second

I miss you so very much

You in the seashell, I torturing myself

Though in love, we are out of touch

Tomorrow, on the current our hearts will float.

English version by baongoc

0172

Tri, Bất Tri

Nàng tri thiên mệnh, bất tri

Trẫm gần tới cổ lai hy, chưa già

Vẫn còn thơ phú, rượu trà

Cội mai tuyết nguyệt nở hoa trái mùa

Cũng đành nán lại ngôi vua

Trái tim chết tiệt còn chưa vong tình

hahuyenchi

 

199. Knowing Or Ignoring

You, over 50, quest destiny, knowing or ignoring,

I, near 70, don't feel the age sting

Enjoying poetry and drinking

The secular tree blooms at odd season

I retain my place on the throne

Still in love though near withdrawal 

English version by baongoc

 

200. Say Nhau Từng Phút

Cho Mùa Thu Say

Có em về với heo may

Môi tham ngún lửa ngất ngây lòng rừng

Thương em nửa thẹn nửa mừng

Thương ta như có như không, bến bờ

Cái tâm lá rượu đong đưa

Say nhau từng phút cho mùa thu saỵ

hahuyenchi

 

200. Enthralled Every Moment

By you in the cold and brisk wind

On craving lips hot as a brazier

Sweet are the soft murmurs

Loving me at times, beyond borders.

Thinking of spirited union

We are enthralled every moment

Amid fall's passion.

English version by baongoc

Hoan Dang

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền