*VQT 1- Danh Và Đức (Thơ) Võ Quốc Tuấn (Trà Vinh- VN)

 

Võ Quốc Tuấn

 

 

Danh Và Đức

 

Xuân, hạ, thu, đông trời biến đổi,

Hết mưa rồi nắng lẽ thường thôi.

Giàu nhân, giàu nghĩa người người trọng,

Ác miệng, ác tâm kiếp kiếp hôi.

 

Được thế chớ nên gieo nghiệp ác,

Hết thời khỏi phải cảnh đơn côi.

Ở đời, nhân đức còn lưu mãi

          Được mất công danh… cũng thế thôi.

 

              Trà Vinh: 28/01/2020 

             Nhà Thơ Võ Quốc Tuấn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền