Nhớ Huế

 

Quặn thắt đau lòng lúc bỏ đi 

Tha phương lưu luyến những điều gì 

Sông Hương giòng nước âm thầm chảy 

Núi Ngự vươn trời dáng chỉ huy 

Nắng Hạ Phượng rơi nhiều xiết kể 

Trời Đông lụt ngập biết bao kỳ 

Sân trường , bạn cũ hoài sâu đậm 

Nhớ Mẹ ..sâu mồ lệ ướt mi 

 

       Minh Thuý 

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền