Nhớ Huế

 

Quặn thắt đau lòng lúc bỏ đi 

Tha phương lưu luyến những điều gì 

Sông Hương giòng nước âm thầm chảy 

Núi Ngự vươn trời dáng chỉ huy 

Nắng Hạ Phượng rơi nhiều xiết kể 

Trời Đông lụt ngập biết bao kỳ 

Sân trường , bạn cũ hoài sâu đậm 

Nhớ Mẹ ..sâu mồ lệ ướt mi 

 

       Minh Thuý