*SC 70- Tiết Liệt Sắt Son (Thơ Họa) Nhà Thơ Sông Cửu (USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

 

Tiết Liệt Sắt Son

 

( Phỏng họa Bài Ca Lưu Biệt của chí sĩ 

  yêu nước Huỳnh Thúc Kháng)

 

Địa cầu vần xoay đông tây lồi khuyết

Sống chết làm người sao khỏi gian nan

Người trung can lòng thấy bất an

Khi vận nước lâm vào khổ nạn

Thượng Thiên tri nguyên tiền hữu nhãn

Hạ địa sơn hà phá hận gia

Trải ngàn năm chí cả không già

Từ núi Bắc đến Nam Hà…

Gấm vóc ông cha chờ ta tô dệt

Sức Phù Đổng; trẻ già không phân biệt

Anh hùng hào kiệt vắng bóng ai đâu

Bọn giặc Tàu bành trướng chớ cơ cầu

Đầu đội trời… Sức dân ta hơn tất cả

Đơn nhất ngã vạn quần bất ngã

Hỡi lũ bắc phương hãy đọc lại sử xanh mà lượng giá

Chạm nước ta là nhục nhã vết mòn

Hãy gẫm thiệt hơn

Có nghĩa nhân đạo lý mới vuông tròn!

 

Đất ly hương cẩn bút 2018

Sông Cửu

_____________________________________________

 

Bài Ca Lưu Biệt

 

Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết,

Người ở đời đâu khỏi tiết gian nan.

Đấng trượng phu tùy ngộ nhi an,

Tố hoạn nạn hành hồ hoạn nạn.

Tiền lộ định tri thiên hữu nhãn,

Thâm tiêu do hứa mộng hoàn gia,

Bấy nhiêu năm cũng vẫn chưa già.

Nọ núi Ấn, này sông Đà,

Non sông ấy còn chờ ta thêu dệt.

Kìa tụ tán chẳng qua là tiểu biệt,

Ngựa Tái ông họa phúc biết về đâu!

Một mai kia con tạo khéo cơ cầu,

Thảy bốn biển cũng trong vòng trời đất cả.

Ư bách niên trung tu hữu ngã,

Dẫu đến lúc núi sụp, biển lồi, trời nghiêng, đất ngã,

Tấm lòng vàng, tạc đá vẫn chưa mòn.

Trăng kia khuyết đó lại tròn!

 

Huỳnh Thúc Kháng 

(viết năm 1908, trước khi bị Tây đày ra Côn Đảo)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền